ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ತಟ್ಟದ ‘ಗ್ರಹಣ’

ಇಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಟ್ಟದ ಗ್ರಹಣದ ಬಿಸಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದರ್ಶನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದ್ರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *