ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ…

ಯತೃ ನಾರ್ಯಂತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತೃ ದೇವತಾ: ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ವಿಶ್ವದಾಧ್ಯಂತ ಮಹಿಳಾ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಭಲೆ, ಕುಟುಂಬದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ, ಹೆಣ್ಣು ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣು, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *