ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದ ಕಜೂಕಿ ತನಹಾಶಿ ಅವ್ರ ಜೆನ್​ ತತ್ವದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಆರ್ಟ್​ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ತತ್ವಗಳು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ವೆ.. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನ್ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *